HEDALEN BOLIGSTIFTELSE GJENNOM SNART 25 ÅR

Brunbakklitunet består av 8 leiligheter og 2 eneboliger. Her et av husene med 4 leiligheter.

I mars 1994 skrev daværende rektor Olsen ved Hedalen barne-/ungdomsskole et brev til kommunen. Her beskrev han hvor vanskelig det var for skolens nye ansatte å få leie bolig i Hedalen. Rektor brukte mye tid på å forsøke å skaffe bolig til nyansatte. Brevet avsluttes slik: «Kommunen må prøve å skaffe seg hus når de lyser ut stillingene».

Fekjær psykiatriske senter var i samme situasjon. Fekjær opprettet på den tiden flere nye stillinger med spesialkompetanse. Denne kompetansen måtte hentes utenfra. Uten god leilighet å tilby, var det vanskelig å rekruttere fagfolk.

Fekjær hadde også den gang studenter i praksis fra Høgskolen i Oppland. Studentene trengte bolig.

I 1995 ble det avholdt et møte hvor Sør-Aurdal kommune ordfører, rådmann og kontorsjef deltok. Fra Høgskolen i Oppland kom rektor og kontorsjef og fra Fekjær møtte styreleder og bestyrer. Møtet var konstruktivt. Det ble enighet om å arbeide videre med å etablere et formelt samarbeid om å bygge personal-/studentboliger i Hedalen. En prosjektgruppe ble nedsatt med representanter fra kommunen, Hedalen Bygdeutvalg og Fekjær. Ola Einar Grøv stilte fra bygdeutvalget. Kommunen hadde nylig opparbeidet nytt stort tomteområde i Brunbakklia. Her var tomter ledige. Men hvor mange leiligheter skulle bygges? Hvordan skulle de utformes? Hvordan få økonomi i prosjektet? Hvem skulle være eier og drive boligene?

En behovsanalyse viste et behov for 8 – 10 leiligheter med ulike størrelser og med carporter. Saken ble behandlet politisk, i styret ved Fekjær og ved Høgskolens organer. Høgskolen hadde ikke anledning til å være medeiere, men de ønsket å inngå en langtids husleiekontrakt for minimum 10 år for leie av 5 studentboliger/hybler. Etter en juridisk og politisk prosess, «var det mest aktuelt å organisere det videre prosjekt som en selveid stiftelse», og slik ble det. Sør-Aurdal kommune og Fekjær psyk. senter ble stiftere av Hedalen Boligstiftelse. Arkitektkonkurranse med anbudsutlysning ble utlyst. Prosjektgruppen fikk inn flere interessante anbud. Konsmohus Begna AS vant anbudskonkurransen. Arkitekten utformet oppdraget i en tunløsning med innertun (bilfritt) og yttertun. Tunet fikk navnet Brunbakklitunet. Dette var et stort prosjekt som krevde nøye planlegging, og økonomisk kvalitetssikring. Odden og Fekjær ble valgt til byggekomite. Forberedelsene og byggeprosessen tok tid. I 1997 sto det høyreiste, moderne og flotte Brunbakklitunet ferdig til innflytting.

Det første styret for Hedalen boligstiftelse besto av Kari Alm Elsrud (styreleder), Anette Hougsrud (nestleder) og med Erland Odden og Elling Fekjær som styremedlemmer. Styret engasjerte Bjørn Rune Bakke til forretningsfører og Valdres Revisjon AS for revidering. Bjørn Rune har hatt denne viktige funksjonen helt fram til februar 2020, for å bli pensjonist. Valdres revisjon AS fortsetter.

 

Den ene eneboligen og deler av anlegg med carporter.

Leilighetene i Brunbakklitunet har gjennom alle år vært leid ut til studenter, ansatte i kommunen og ved Fekjær. Leietagerne har gjennom alle år trives i Brunbakklia og i de moderne, lyse leilighetene. Uten Hedalen Boligstiftelse hadde det ikke vært mulig å rekruttere så mye fagfolk til Hedalen og Sør-Aurdal.
Boligstiftelsen er veldrevet, har sunn økonomi og ser lyst på framtida.

Dagens styre i stiftelsen er: Stig Solbrekken (styreleder), Elling Fekjær (nestleder) og Bjarne Berg og Roger Kjensrud er styrerepresentanter.
På siste styremøte ble Bjørn Rune Bakke takket for den store innsatsen han har gjort gjennom alle år.

 

 

Aktuelt fra Fekjær

ER DU VÅR NYE SYKEPLEIER/VERNEPLEIERKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør- Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm

ER DU VÅR NYE SOSIONOM/MILJØTERAPEUTKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ?

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm