Fagseminar

Psykologspesialist Rigo Mozart

Fekjær har tradisjon for å arrangere et årlig flerdagseminar for ansatte som ledd i arbeidet med fagutvikling. Vi varierer mellom båttur til Kiel/København og fly til ulike europeiske byer. Årets seminar gikk til Praha i midten av mars med 20 deltagere.

Ledelsen ved Fekjær erfarer seminarene er en god og riktig investering. Tradisjonen skal videreføres og det skal tilrettelegges for at flest mulig kan delta. Det skyldes blant annet vårt idealistiske personell som bruker av sin fritid på å tilegne seg ny fagkunnskap til nytte for både seg selv og Fekjærs framtid. Evalueringer fra seminarene trekker også fram en positiv effekt på Fekjærs gode arbeidsmiljø. Spesielt verdsettes muligheten til å være sammen over noe tid, med rom for å dele opplevelser så vel faglig som sosialt og kulturelt.

Årets fagprogram belyste mange viktige temaer og ble denne gang presentert av interne foredragsholdere. Fekjærs behandlingsfilosofi/forståelse bygger blant annet på en psykodynamisk forståelse. Psykologspesialt Rigo Mozart forleste flere timer i dette emnet.

Psykiater/overlege Svein Martin Luth foreleste i behandling av store og alvorlige depresjoner. I de mest alvorlige tilstandene kan norsk psykiatri benytte elektrokonvulsiv terapi (ECT). ECT anvendes ikke på Fekjær, men økt kunnskap/forståelse om behandlingsformen er et av resultatene fra forelesningen.

Lærer Sigrid Bredesen- Fossholt foreleste om hvilke rettigheter, plikter og muligheter skolen ved Fekjær gir. Fekjærs unge målgruppe er ofte i en fase hvor de ikke har fullført skolegang. Oppland fylkeskommune har to lærerstillinger ved Fekjær som gir skoletilbud og karriereveiledning. Skolens funksjon er viktig for å tilby en helhetlig miljøterapeutisk behandling med blant annet styrkede muligheter innen utdanning og jobb etter innleggelse.

Videre presenterte institusjonssjef Elling Fekjær status og fremtidsplaner for Fekjær, assisterende institusjonssjef Tor Anders Perlestenbakken gikk igjennom resultater fra pasienttilfredshetsundersøkelse for 2017 samt Fekjærs nye kvalitets- og avvikssystem og avdelingsleder Birgit Rautenberg foreleste om gruppebehandling – et tema hvor hun er i sluttfasen med å ta en mastergrad.

 

Psykiater/overlege Svein Martin Luth
Lærer Sigrid Bredesen-Fossholt

Aktuelt fra Fekjær

ER DU VÅR NYE SYKEPLEIER/VERNEPLEIERKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør- Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm

ER DU VÅR NYE SOSIONOM/MILJØTERAPEUTKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ?

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm