FYLKESMANNEN INNLANDET – HELSETILSYNET GJENNOMFØRER PLANLAGT TILSYN VED FEKJÆR PSYKIATRISKE SENTER

Fylkesmannen – Helsetilsynet skal føre tilsyn med helsetjenester i alle kommuner og i alle institusjoner som gir spesialisthelsetjenester.

Siste gang Fekjær hadde et slikt tilsyn var først på 1990-tallet. Fylkesmannen Innlandet varslet gjennomføring av systemrevisjon av Fekjær psykiatriske senter i april 2020. Pga Covid-19 pandemien ble tilsynet utsatt, og tilsynet ble gjennomført i perioden 21. – 23. oktober 2020.  Tilsynet har fokus på norske lover og forskrifter blir fulgt og Fekjær oppfyller de krav som stilles til faglig nivå for å gi spesialisthelsetjeneste.

Pga Covid-19 ble deler av tilsynet gjennomført elektronisk.

Før gjennomføring av selve tilsynet ba Fylkesmannen om oversendelse av en mengde dokument – blant annet Fekjær sitt elektroniske kvalitetssystem, ulike prosedyrer, organisasjonsstruktur, pasientdata og personalkvalifikasjoner.

21. oktober kl 09.00 kom ass. Fylkeslege Sonja Vatn og seniorrådgiver Tony Heyerdahl for å få en kort omvisning med orientering.

Resterende av dagen ble brukt til journalgjennomgang ved poliklinikken og døgnenheten.

Dag 2 kl 08.30 arrangerte Helsetilsynet elektronisk informasjonsmøte med alt fagpersonell ved Fekjær for deretter samtaler med 10 ansatte fagpersoner fra ledelse, spesialister og miljøterapeuter. Utvelgelse av kandidater ble gjort av Fylkesmannen på forhånd.

Dag 3 har Helsetilsynet et oppsummeringsmøte for alt fagpersonell ved Fekjær.

Fekjær døgnenhet behandler unge vokse med alvorlige psykiske diagnoser/problem og ofte med tilleggsproblem rus. Å motta og gi psykiatrisk behandling på spesialistnivå er krevende. Fekjær forsøker til enhver tid å tilegne seg ny kunnskap om behandling og bli kjent med nye, lover, forskrifter og anbefalinger som blir gitt av norske myndigheter. Fekjær er meget glad for å få en slik systemrevisjon fra Fylkesmannen – Helsetilsynet. Fekjær vil etterkomme og følge opp de merknader og anbefalinger som måtte komme i en rapport etter tilsynet. Fekjær vil på den måten bli i stand til å yte ytterligere og bedre behandling/helsehjelp inn i framtida.

Aktuelt fra Fekjær

ER DU VÅR NYE SYKEPLEIER/VERNEPLEIERKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør- Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm

ER DU VÅR NYE SOSIONOM/MILJØTERAPEUTKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ?

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm