HEDER TIL ANSATTE VED FEKJÆR PSYKIATRISKE SENTER ETTER 30 ÅR SAMMENHENGENDE ANSETTELSE

Fekjær er snart 50 år som psykiatrisk institusjon. Gjennom alle år har Fekjær hatt mange dyktige medarbeidere. Takket være dyktige ansatte har Fekjær et godt omdømme, gir god behandling og har stor innsøking av pasienter fra hele Norge. Omdømme gjør at vi rekrutterer godt med fagfolk.
Mange ansatte har arbeidet ved Fekjær mellom 10 og 20 år. To ansatte har arbeidet sammenhengende i 30 år. Fekjær ønsket å hedre disse to dyktige medarbeiderne.

Under disse spesielle koronatider, fikk Knut Erik Digene og Anne Karin Steinsæter nylig tildelt
Det Kongelige Selskap for Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste.
Overrekkelsen fant sted ute i det fri på tunet på Fekjær.

Knut Erik Digene, Hedalen, ble ansatt som nattevakt 1. november 1989. Han innehar denne stillingen fremdeles. I tillegg har han tatt ekstravakter og i perioder arbeidet noe på dagtid. Dette i tillegg til å være nattevakt. Knut Erik er en trygg person, som kommer lett i kontakt med mennesker. Han har en atferd som gir tillit, og er dyktig til å forebygge vanskelige situasjoner. De siste årene har han tatt formell kompetanse.
Knut Erik ble selvsagt overrasket over tildelingen. I sin hilsningstale uttrykte han det ikke er en selvfølge å ha en så god arbeidsplass som Fekjær. Det har vært mange dager og netter totalt, men årene har gått fort, sa Digene.

Knut Erik Digene mottar Det Kongelig Selskap for Norges Vels medalje

Anne Karin Steinsæter, Bagn, begynte 17. april 1990 i 100 % stilling som psykiatrisk hjelpepleier. Hun har gjennom alle år hatt full stilling og de fleste år vært koordinator for Innegruppa. Hun har gjennom mange perioder vært leder av AMU (Arbeidsmiljøutvalg) og vært en sentral tillitsvalgt. Anne Karin er en dyktig fagperson. Hun har evne til å tilegne seg ny kunnskap og kan miljøterapi. Hun er en tradisjonsbærer og dyktig til å lære opp nytt personell. Tross lang arbeidsvei, er Anne Karin alltid den første på jobb om morgenen og ofte den siste som reiser hjem etter endt vakt. Anne Karin har stor tillit hos pasienter, blant kollegaer og ledelse.

Anne Karin Steinsæter mottar Det Kongelig Selskap for Norges Vels medalje

Fekjær gratulerer Knut Erik og Anne Karin med hedersbevisningen. Vi håper de fortsatt vil arbeide ved Fekjær psykiatriske senter i mange år inn i framtida!

Medaljemottakerne gratuleres av styreleder for Stiftelsen Fekjær, Ståle Borgersen – med god avstand i disse koronatider

Aktuelt fra Fekjær

ER DU VÅR NYE SYKEPLEIER/VERNEPLEIERKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør- Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm

ER DU VÅR NYE SOSIONOM/MILJØTERAPEUTKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ?

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm