NYTT FAGSEMINAR FOR ANSATTE VED FEKJÆR

Psykologene Martine Furnes og Alexandra Tenebroso

Fekjær og psykiatrien generelt er i kontinuerlig faglig utvikling. Vi er en del av det nasjonale nettverket for behandling av alvorlige personlighetslidelser. Vi er på eksterne fagsamlinger. To av våre psykologer er under spesialisering, Flere av våre sykepleiere, sosionomer og vernepleiere er under spesialisering. Alle disse tilfører Fekjær ny fagkunnskap. Fekjær arrangerer i tillegg månedlig fagdag for ansatte og ofte med eksterne forelesere.

Fekjær har lang tradisjon for å arrangere et årlig flerdags fagseminar, hvor flest mulig ansatte får anledning til å delta. Vårt årlige seminar ble holdt i perioden 13. – 15. april med 29 deltakere.

Institusjonssjef Elling Fekjær orienterte om overordnede og strategiske prosesser blant annet i forhold til LIS (lege under spesialisering), ansatt som skal ta PhD ( doktorgrad), kontakten med Storting og Regjering nå når Fritt behandlingsvalg er avviklet.

En av våre psykiatere, Irene Shestophal, foreleste i psykoser og psykofarmaka.

Psykiater/overlege Irene Shestophal

To av våre psykologer, Martine Furnes og Alexandra Tenebroso, foreleste i Splitting – overføring – motoverføring.

Psykolog Martine Furnes foreleste i tillegg i temaet: Diverse kroppslige øvelser for å koble på parasympatiske nervesystemet

Klinikksjef Tor Anders Perlestenbakken tok for seg Fekjær sitt særpreg, hvordan få miljøterapi og individualterapi til å bli en helhetlig behandling.

Klinikksjef Tor Anders Perlestenbakken

Ved seminarets slutt ga alle ansatte en skriftlig evaluering. Konklusjonen er at fagseminaret hadde relevante temaer, men at det ble for liten tid å drøfte overføring av temaene til det daglige arbeidet.