NYTT FAGSEMINAR FOR ANSATTE VED FEKJÆR

Psykologene Martine Furnes og Alexandra Tenebroso

Fekjær og psykiatrien generelt er i kontinuerlig faglig utvikling. Vi er en del av det nasjonale nettverket for behandling av alvorlige personlighetslidelser. Vi er på eksterne fagsamlinger. To av våre psykologer er under spesialisering, Flere av våre sykepleiere, sosionomer og vernepleiere er under spesialisering. Alle disse tilfører Fekjær ny fagkunnskap. Fekjær arrangerer i tillegg månedlig fagdag for ansatte og ofte med eksterne forelesere.

Fekjær har lang tradisjon for å arrangere et årlig flerdags fagseminar, hvor flest mulig ansatte får anledning til å delta. Vårt årlige seminar ble holdt i perioden 13. – 15. april med 29 deltakere.

Institusjonssjef Elling Fekjær orienterte om overordnede og strategiske prosesser blant annet i forhold til LIS (lege under spesialisering), ansatt som skal ta PhD ( doktorgrad), kontakten med Storting og Regjering nå når Fritt behandlingsvalg er avviklet.

En av våre psykiatere, Irene Shestophal, foreleste i psykoser og psykofarmaka.

Psykiater/overlege Irene Shestophal

To av våre psykologer, Martine Furnes og Alexandra Tenebroso, foreleste i Splitting – overføring – motoverføring.

Psykolog Martine Furnes foreleste i tillegg i temaet: Diverse kroppslige øvelser for å koble på parasympatiske nervesystemet

Klinikksjef Tor Anders Perlestenbakken tok for seg Fekjær sitt særpreg, hvordan få miljøterapi og individualterapi til å bli en helhetlig behandling.

Klinikksjef Tor Anders Perlestenbakken

Ved seminarets slutt ga alle ansatte en skriftlig evaluering. Konklusjonen er at fagseminaret hadde relevante temaer, men at det ble for liten tid å drøfte overføring av temaene til det daglige arbeidet.

Aktuelt fra Fekjær

ER DU VÅR NYE SYKEPLEIER/VERNEPLEIERKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør- Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sykepleier/vernepleier 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm

ER DU VÅR NYE SOSIONOM/MILJØTERAPEUTKOLLEGA I ET UNIKT BEHANDLINGSMILJØ?

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en spesialisert behandlingsinstitusjon innenfor psykisk helsevern, i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF. FPS består av to døgnenheter samt overgangsboliger med tilhørende poliklinikk og ambulant team.

Stiftelsen Fekjær (Valdres) har ledig fast stilling for sosionom/miljøterapeut 100%. Fekjær Psykiatriske Senter (FPS) er en [...]

Published 17 jun 2024 by fkhh-adm