SOSIONOMTJENESTEN VED FEKJÆR

F.v: Berit Perlestenbakken, Tone Kristin Solberg, Marte Skattebo Leite, Kristin Thorsrud, Marit Ekrebakke Stende og Ingrid Helene Berg

Fekjær har opprettet 6 sosionomstillinger. Alle stillinger er besatt med sosionomer utdannet etter Nasjonale retningslinjer for sosionomutdanning.

Sosionomene som har jobbet en del år ved Fekjær har alle tatt relevante tilleggsutdanninger. Blant annet har to videreutdanning i psykisk helsearbeid  og en har masterutdanning fra UiO i avhengighetsproblematikk. Sosionomene arbeider både ved døgnenheten og i poliklinikken/ambulant team.

Sosionomene er en viktig yrkesgruppe på Fekjær i forhold til koordinering og gjennomføring av Individuell plan, ivareta pasientens rettigheter og muligheter i forhold til norske lover/forskrifter til sosiale tjenester. I tillegg til sosionomoppgaver er sosionomene miljøterapeuter i samarbeid med  blant annet psykiatriske sykepleiere. Sosionomene har faste samarbeidsmøter med lærerne ved skolen på Fekjær. Dette blant annet for å sikre at det verdifulle arbeidet skolen gjør, blir en del av pasientens Individuelle plan.